top of page

Normativa del centre

 • El centre es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari.

 • L’ús dels espais o serveis per part dels clients s’haurà de regir per les característiques del seuabonament o quota. Queda totalment prohibit accedir a les activitats de pagament sense abonar la quota pertinent. En cas contrari pot suposar la baixa de l’abonament.

 •  La Direcció es reserva el dret d’admissió.

 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal permanent pot suposar la suspensió temporal permanent del dret d’accés al centre.

 •  Recuperació de classes: La quota escullida indica el nombre de classes a realizar per setmana,però es poden distribuïr durant el mes com es desitgi, tenint plena llibertat de variar de nombre de classes per setmana, horaris i estils: es pot escollir qualsevol de les classes de l’horari. El nombre de classes escollit en quota mensual, només es pot realitzar dins el mateix mes ,si no s’assiteix al nombre total de classes escollides per quota durant el mes natural, sota cap concepte es podran recuperar fora d’aquest mes.

 

 • Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. L’organització no es farà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets ni serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.

 

 • A les zones d’espera s’ha de parlar en veu baixa, recorda que estàs a un centre de ioga on mantenir un ambient relaxat i no sorollós és fonamental.

 •  A les classes de ioga és important que practiquis en silenci per treballar la concentració i l’interiorització dels sentits, també evidentement per respecte als companys que també busquen aquest espai de silenci per a poder treballar l’atenció interna.

 •  No està permès fumar a cap espai de la instal·lació (Llei 42/2010, de 30 de desembre).

 

 

Normes de pagament

 •  La única opció de pagament de les quotes mensuals és mitjantçant la domiciliació bancària o en targeta en el centre.

 • El centre es reserva el dret a modificar les tarifes sempre que sigui oportú, i en consonància amb el mercat.

 •  A l’hora de realitzar la inscripció, la matrícula i la primera quota (o fracció proporcional en cas  d’apuntar-se a mig mes) s’ha de pagar en efectiu al centre o amb targeta de crèdit. La quota ja quedarà domiciliada pel banc a partir del següent mes.

 • No assistir a les classes no eximeix del pagament.

 •  Existeix una quota de manteniment per a casos justificats o mèdics, s’abonarà una quota de manteniment de 15€. Passats 3 mesos l’alumne decidirá si continua abonat o es dona de baixa.

 •  La quota es paga tots els mesos de l’any, excepte el ioga per a nens que van amb el curs escolar,i només pagar els mesos de curs, estiu no perquè no hi ha classes.

 •  Classes d’adults si que n’hi ha durant tots els mesos de l’any, exepte a l’agost que romandrà tancat inomés es cobrarà quota online.

 •  La Matrícula només es paga al inscriure’s. No és anual.

 • Nomès en cas de donar-se de baixa s’haurà de tornar a abonar al re-incriure’s.

 • En cas de deixar de pagar un o més mesos i voler retornar  que s’haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es considerà baixa.

 •  L’Import de la matrícula no es retorna en cas de baixa.

 • Els canvis de quota cal notificar-los abans del dia 25 del mes anterior,en cas contrari s’abonarà la quota corresponent.

 •  Un rebut retornat tindrà un recàrreg de 6€.

 • La baixa cal notificar-la abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari s’abonarà la quota corresponent.

bottom of page